Part-time Academic Staff


Name
Title
E-mail

Fang Y.P.                                                      

Hu H.J.                                                      

Gu Zheng                                                      

Li Bai Wen                                                      

Liu Song Bai                                                      

Zhao Jinlin                                                      

IpKin Anthony Wong                                                       

Bi Doudou                                                       

Yan Qi                                                      

Yun Yang                                                       

Chen Po-Ju                                                      

Qian Jian Wei                                                        

Wu Qing                                                        

Chen Chen                                                      

Fang Sha                                                       

Gao Yan                                                        

Huang Hua                                                      

Xin Huang                                                        

John Lee                                                      

Kenneth Ng                                                        

Eric Wang                                                        
Doctor(Master Student Supervis-or)
ericwang2003@163.com

Henry Wang                                                      

Kan Man Neng                                                        

Nelson V.K.Wong