Part-time Academic Staff


Name
Title
E-mail

Dong Erwei                                                       

Fang Y.P.                                                      

Hu H.J.                                                      

Huang Xuebin                                                      

Li Jun                                                  

Lv Jiaying                                                  

Ruan Wen Qi                                                  

Kong Haiyan                                                  

Qiao Guanghui                                                        

Qiu Hanqin                                                        

Su Xinwei                                                       

Gu Zheng                                                      

Li Bai Wen                                                      

Liu Song Bai                                                      

Zhao Jinlin                                                      

Bi Doudou                                                       

Huang Meng                                                      

Yan Qi                                                      

Yun Yang                                                       

Qian Jian Wei                                                        

Bu Naipeng                                                        

Eugene Aw Cheng Xi                                                        

Yang Jingjing                                                        

Liu Chih-Yu                                                        

Wu Qing                                                        

Jing Ji                                                        

Lili Qian                                                        

Chen Po-Ju                                                      

Chen Chen                                                      

Fang Sha                                                       

Kenneth Ng                                                        

Ho-Kai Chan                                                        

Fan Xuefeng                                                    

Gao Yan                                                        

Huang Hua                                                      

Xin Huang                                                        

John Lee                                                      

Eric Wang                                                        

Henry Wang                                                      

Kan Man Neng