Part-time Academic Staff


Name
Title
E-mail

Dong Erwei                                                 

Fang Y.P.                                                      

Huang Xuebin                                                      

Lv Jiaying                                                  

Hu H.J.                                                      

Gu Zheng                                                      

Li Bai Wen                                                      

Liu Song Bai                                                      

Zhao Jinlin                                                      

IpKin Anthony Wong                                                       

Bi Doudou                                                       

Huang Meng                                                      

Yan Qi                                                      

Yun Yang                                                       

Qian Jian Wei                                                        

Wu Qing                                                        

Chen Po-Ju                                                      

Chen Chen                                                      

Fang Sha                                                       

Fan Xuefeng                                                    

Gao Yan                                                        

Huang Hua                                                      

Xin Huang                                                        

John Lee                                                      

Kenneth Ng                                                        

Eric Wang                                                        
Doctor(Master Student Supervis-or)
ericwang2003@163.com

Henry Wang                                                      

Kan Man Neng                                                        

Nelson V.K.Wong